Sociální aktivizační služby

 

Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Z tohoto zákona vyplynula povinnost poskytovatelů poskytovat sociální služby pouze na základě registrace, kterou za splnění potřebných podmínek vydává příslušný krajský úřad. Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. získalo registraci na poskytování sociálního poradenství a sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

 V Královéhradeckém kraji poskytují regionální pracoviště Centra pro integraci osob se zdravotním postižením široce dostupné sociální služby pro osoby se zdravotním postižením bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, věk a situaci, a také zda se klient již nachází v obtížné situaci, či je teprve touto situací ohrožován. S rostoucím počtem osob se zdravotním postižením stále roste zájem o poradenství a návazné služby, či aktivity podporující začlenění těchto občanů do běžné společnosti. V současné době existuje poměrně široké spektrum sociálních služeb, o kterých však občané často nevědí. Z tohoto důvodu je cílem CIOZP o takovýchto službách informovat, ev. jim napomoci službu zabezpečit, nebo zprostředkovat. Veškerá činnost je tedy vedena snahou dopomoci cílové skupině osob k plnohodnotnému životu v souladu s jejich možnostmi a potřebami.

 

POSKYTUJEME TYTO SLUŽBY :
 • Základní sociálně právní poradenství, tj. poskytování základních informací o možnostech řešení obtížné sociální situace, které vyplývají z předpisů upravujících důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podporu, sociální péči a pomoc, zaměstnanost, vzdělávání, sociálně právní ochranu.
 • ​Bezplatné odborné právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením (zajišťuje externí odborník).

 • Distribuci EUROKLÍČŮ.

 • Provozování Centra péče o duševní zdraví.

 • Pořádání kurzů práce s počítačem pro osoby se zdravotním postižením.
 • Rehabilitační cvičení pro osoby s tělesným postižením, kardiaky, astmatiky a postižené RSM.
 • Rehabilitační plavání osob s Bechtěrevovým onemocněním.
 • Využití kondiční místnosti s posilovacími přístroji.
 • Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením, vč. informace o možnostech získání těchto pomůcek.
 • Prodej kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením, vč. jejich instalace v domácích podmínkách.
 • Prodej baterií a koncovek do naslouchacích aparátů.
 • Pořádání víkendových psychorehabilitačních kurzů i dlouhodobých pobytů pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením.
 • Pořádání zimního a letního tábora pro děti a mládež se zdravotním postižením.
 • Zprostředkování odborných konzultací v oblasti architektonických bariér a přístupnosti objektů veřejného a kulturního charakteru.
 • Informace o činnosti jiných sdružení a spolků zdravotně postižených, vč. zapojení do tělovýchovné jednoty zdravotně postižených sportovců Čechie.
 • Doprava osob se zdravotním postižením a imobilních občanů.

 

 

 

Zřizovatel

Kontaktujte nás

::

Statutární informace

 

  IČO: 26594145     DPH

 

  Zápis v Obch. rejstříku :

Bankovní spojení

108 568 3369 / 0800

 

Adresa, statutární orgán

 

 

© 2015 - 2020, CZPHK