O NÁS

 

CENTRUM PRO INTEGRACI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

o.p.s.

 

POSLÁNÍ

Základním posláním našeho centra je poskytování široce dostupných sociálních služeb na profesionální úrovni pro rozsáhlou klientelu. Své služby poskytujeme bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení klientů, na věk a situaci, tzn., zda je klient v obtížné sociální situaci, či je takovouto situací ohrožován. Za priority poskytovaných služeb je v Centru pro integraci osob se zdravotním postižením považována jejich široká dostupnost, důraz je také kladen na terénní práci a poradenství tak, aby se co nejvíce přiblížilo ke klientům. Dalším důležitým faktorem je i to, že naše služby nejsou směřovány pouze ke zdravotně postiženým občanům, ale zaměřujeme je i na osoby jim blízké a širokou laickou i odbornou veřejnost.

 

CÍLE

Cílem služeb centra je kvalitní život, osobní růst a co největší nezávislost osob se zdravotním postižením. Vybavit je takovými dovednostmi a informacemi, aby byli schopni v maximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, získat potřebné sebevědomí a zaměřit se na možnosti svého dalšího rozvoje. Podporovat u svých klientů převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu.  Ve vztahu ke zdravé veřejnosti je cílem vybavit ji takovými dovednostmi a informacemi, aby byla schopna odstraňovat a dále nevytvářet nové architektonické a mezilidské bariéry, které by nadbytečně ztěžovaly již tak složitou situaci osob se zdravotním postižením.

 

KOMU JSOU SLUŽBY URČENY

 • Občanům se zdravotním postižením

Uživatelé služeb Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje jsou osoby se zdravotním postižením bez rozdílu věku, druhu a rozsahu zdravotního postižení. Mnozí z nich mají i kombinované postižení, jako např. tělesné + mentální postižení, nebo tělesné + vnitřní postižení.

 

 • Jejich rodinným příslušníkům, přátelům a známým

 

Zdravotní postižení bohužel zasahuje do života celé rodiny a promítá se i v jiných mezilidských vztazích. Mnohdy se výrazně mění finanční situace a celkové perspektivy. Je nezbytné nově přerozdělit úkoly, např. k zabezpečení chodu domácnosti a zajistit potřebnou podporu a  pomoc postiženému. Je zřejmé, že vliv těch nejbližších má mimořádný dopad na další vývoj situace.

 

 • Pracovníkům ve zdravotnictví a sociálních službách

Zdravotním sestrám a lékařům, ošetřovatelkám, sociálním pracovníkům, představitelům pomáhajících profesí, kteří přicházejí do kontaktu se zdravotně postiženými a chtějí jim nabídnout kvalitní služby, případně zajistit vhodnou kompenzační pomůcku nebo následnou sociálně-rehabilitační pomoc.

 

 • Zaměstnavatelům

Všem, kteří se rozhodnou uzpůsobit pracoviště potřebám osob se zdravotním postižením (OZP) a osob s těžkým zdravotním postižením (TZP). Dovybavit je pomůckami a udělat bezbariérové úpravy exteriéru a interiéru s ohledem na zaměstnance s těžkým zdravotním postižením.

 

 • Základním, středním, vyšším odborným a vysokým školám

Žákům a studentům, kteří mají zájem seznámit se s problematikou osob se zdravotním postižením, ať už jednorázově, či formou dlouhodobější stáže nebo opakovaných konzultací (např. k seminárním a diplomovým pracím).

 

 

 • Ostatní široké laické i odborné veřejnosti

 

Setkání s osobami se zdravotním postižením dnes již nepatří k výjimečným událostem. Znalost vhodného způsobu oslovení a nabídnutí pomoci, rozpoznání pro něj nebezpečné nebo nepříjemné situace, respektování jeho záměrů a schopnost doprovázet jej bez fyzické či psychické újmy je součástí kulturního bohatství naší společnosti.

 

PLNÍME ROLI

 • kontaktního místa pro osoby se zdravotním postižením, jejich rodiny a ostatní veřejnost,
 • informačního a poradenského centra,
 • přímého poskytovatele specifických služeb,

 • zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a  kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu,

 • obhájce práv zdravotně postižených.

 

 


HISTORIE

 

Již od r. 1990 působí Centra služeb pro zdravotně postižené (v některých letech i pod jiným názvem) prakticky v rámci celé České republiky. Tvoří tak ojedinělou síť nestátních center sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, která nabízí své terénní služby na profesionální úrovni ve všech okresech České republiky.

 

V souvislosti s připravovanou změnou financování sociálních služeb z rozpočtu krajů a regionů a s probíhající reformou veřejné správy došlo od 1. ledna 2003 k transformaci stávajících osmdesáti Center služeb pro osoby se zdravotním postižením na 14 krajských center. Tato nová občanská sdružení jsou nástupnickou organizací Sdružení zdravotně postižených v oblasti regionálně poskytovaných sociálních služeb.

 

Jedním z nově ustavených občanských sdružení bylo i Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje. Prvotním úkolem tohoto centra bylo, aby se organizační změny pokud možno nedotkly samotných uživatelů služeb. Toto se podařilo především díky tomu, že jsou i nadále v provozu všechna centra v bývalých okresních městech, která zajišťují takový rozsah poskytovaných služeb, na které již byli občané se zdravotním postižením zvyklí a především, které potřebují.

 

V souladu s platnou legislativou v r. 2013 změnila naše organizace statut a název na aktuální Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradckého kraje, o.p.s.  a současným zřizovatelem je  Národní rada osob se zdravotním postižením.

 


 

Zřizovatel

Kontaktujte nás

::

Statutární informace

 

  IČO: 26594145     DPH

 

  Zápis v Obch. rejstříku :

Bankovní spojení

108 568 3369 / 0800

 

Adresa, statutární orgán

 

 

© 2015 - 2020, CZPHK